समस्या

  1. गांवात काही भागात भुमिगत गटारे नाहीत.
  2. तसेच रुग्णवाहीका नाही.
  3. क्रीडांगण नाही.
  4. बागबगीचा नाही.